top of page

Gizlilik Politikası

GREENISH CREATIVE REKLAM AJANSI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

GREENISH CREATIVE DİJİTAL REKLAM AJANSI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 10. maddede yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddede yer alan “İlgili Kişinin Hakları” kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, kapsamlarında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği gibi konularda siz müşterilerimizin sahip olduğu hakları ile ilgili bilgilendirmede bulunmak isteriz.

KVK Kanunu’nda tanımlı GREENISH CREATIVE DİJİTAL REKLAM AJANSI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ isimli şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bahsi geçen tüm güvenlik tedbirlerine rağmen olası herhangi bir saldırı sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanması

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz birimleri, internet sitesi, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

 • Şirketimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,

 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,

 • Ürün ve hizmetlerimizin Müşterilerimize maksimum fayda sunması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

 • Ürün ve hizmetlerimizin Müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,

 • Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

 • Şirketimizin daha iyi hizmet sunabilmesi adına ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,

 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

 • Verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

 • Hizmetlerimizi sunmak adına anlaşmalı olduğumuz kredi/kredi kartı sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru halinde işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi

 • Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin ve hukuki süreçlerin takibi ve icrası,

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

 • Faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebe ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

 • Reklam amaçlı fuar, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,

 

gibikonular/içerikler kapsamında gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin  KVKK Kapsamındaki Hakları

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin şirketimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler şirketimiz tarafından talep edilebilir. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

bottom of page